top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN - Katvriendelijkhuis


 

Definities

1.   Katvriendelijkhuis: Katvriendelijkhuis, gevestigd te Vught onder KvK nr. 76794601.

2.   Klant: degene met wie Katvriendelijkhuis een overeenkomst is aangegaan.

3.   Partijen: Katvriendelijkhuis en klant samen.

4.   Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Katvriendelijkhuis.  

2.   Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.   Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1.   Aanbiedingen en offertes van Katvriendelijkhuis zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.   Een aanbod of offerte is maximaal 7 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de

      offerte staat vermeld. 

3.   Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod
      of de offerte.

4.   Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 
      overeenkomen.

 

Aanvaarding 

1.   Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Katvriendelijkhuis zich het recht voor de          offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken,
      zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

2.   Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Katvriendelijkhuis slechts,
      nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Prijzen

1.   Alle prijzen die Katvriendelijkhuis hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige 
      kosten zoals, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.   Alle prijzen op die Katvriendelijkhuis hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins
      kenbaar zijn gemaakt, kan Katvriendelijkhuis te allen tijde wijzigen. 

3.   Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Katvriendelijkhuis niet kon voorzien
      ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding|          geven tot prijsverhogingen.

4.   De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals
      bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5.   De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Katvriendelijkhuis vastgesteld op grond van de
      werkelijk bestede uren.

6.   De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Katvriendelijkhuis, geldend voor de periode
      waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.   Indien partijen voor een dienstverlening door Katvriendelijkhuis een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit
      altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet
      kan worden en vaste prijs, waarvan 
niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.     

8.   Katvriendelijkhuis is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

9.   Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Katvriendelijkhuis de klant tijdig te laten weten
      waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

10.  Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht
       te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

11.  Katvriendelijkhuis heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

12.  Voorafgaand aan de ingang ervan zal Katvriendelijkhuis prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

13.  De consument heeft het recht om de overeenkomst met Katvriendelijkhuis op te zeggen indien hij niet
       akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Betalingen

1.   Katvriendelijkhuis mag bij het aangaan van de overeenkomst vanaf een bedrag van €500,00 met een een
      aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 

2.   De klant dient betalingen voor aflevering van het product te voldoen.

3.   Katvriendelijkhuis behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling
      dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Eigendomsvoorbehoud 

1.   Katvriendelijkhuis blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
      betalingsverplichtingen ten aanzien van Katvriendelijkhuis op grond van wat voor met Katvriendelijkhuis
      gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2.   Tot die tijd kan Katvriendelijkhuis zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

3.   Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen,
      vervreemden of anderszins bezwaren. 

4.   Indien Katvriendelijkhuis een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als
      ontbonden en heeft Katvriendelijkhuis het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Levering  

1.   Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.   Levering vindt plaats door Katvriendelijkhuis, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.   Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

4.   Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Katvriendelijkhuis het recht
      om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

5.   Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet
      aan Katvriendelijkhuis kan tegenwerpen.

 

Levertijd 

1.   De door Katvriendelijkhuis opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan
      geen 
recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
      overeengekomen.

2.   De productie vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte, aan Katvriendelijkhuis en
      door Katvriendelijkhuis schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant. (levering in in overleg met
      de klant).

3.   Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het
      recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Katvriendelijkhuis niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk
      te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1.   Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het
      product 
in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, 
      bij gebreke waarvan Katvriendelijkhuis niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2.   Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen
      aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Katvriendelijkhuis, bij gebreke
      waarvan Katvriendelijkhuis niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

  

Montage/Installatie

Hoewel Katvriendelijkhuis zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

1.   Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
      voor Katvriendelijkhuis enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

2.   De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door   
      ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

3.   De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
      aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede
      wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 

 

Uitvoering van de overeenkomst 

1.   Katvriendelijkhuis voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
      goed vakmanschap uit. 

2.   Katvriendelijkhuis heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten
     door derden.

3.   De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van
      het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

 

Informatieverstrekking door de klant 

1.   De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
      overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Katvriendelijkhuis.  

2.   De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
      informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de 
      overeenkomst 
niet anders voortvloeit. 

3.   Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Katvriendelijkhuis de betreffende bescheiden. 

Duur van de overeenkomst 

1.   Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn
      stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst
      opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst
      opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

2.   Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een
      termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de
      klant Katvriendelijkhuis schriftelijk in gebreke stellen. 

Intellectueel eigendom 

1.   Katvriendelijkhuis behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,
      merkenrecht, tekeningen- en modellen ­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met
      gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen
      schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2.   De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
      van Katvriendelijkhuis (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze
      gebruiken.


Boetebeding

1.   Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel
      eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Katvriendelijkhuis een onmiddellijk opeisbare boete
      van € 5.0001.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag
      voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 

2.   Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig.
      Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

3.   Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige
      rechten van Katvriendelijkhuis waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Katvriendelijkhuis tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Katvriendelijkhuis geleverde producten en/of diensten. 

  

Klachten

1.   De klant dient een door Katvriendelijkhuis geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
      onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.   Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
      overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Katvriendelijkhuis daarvan zo spoedig mogelijk, doch in
     ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3.   Consumenten dienen Katvriendelijkhuis uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen
      hiervan op de hoogte te stellen.

4.   De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat
      Katvriendelijkhuis in staat is hierop adequaat te reageren. 

5.   De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.   Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden
      dat Katvriendelijkhuis gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
      overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

1.   De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Katvriendelijkhuis.

2.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Katvriendelijkhuis ook daadwerkelijk
      (tijdig) bereikt. 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Katvriendelijkhuis een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Katvriendelijkhuis verschuldigd zijn. 


 

Aansprakelijkheid Katvriendelijkhuis

1.   Katvriendelijkhuis is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die
      schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  

2.   Indien Katvriendelijkhuis aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
      voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.   Katvriendelijkhuis is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
      besparingen of schade aan derden.

4.   Indien Katvriendelijkhuis aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een
      gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering
      door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte
      van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.   Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

      indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of
      (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Katvriendelijkhuis vervalt in elk geval 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


 

Recht op ontbinding

1.   De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Katvriendelijkhuis toerekenbaar tekortschiet
      in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe
      betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2.   Is de nakoming van de verplichtingen door Katvriendelijkhuis niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
      ontbinding pas plaatsvinden nadat Katvriendelijkhuis in verzuim is. 

3.   Katvriendelijkhuis heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
      verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Katvriendelijkhuis kennis
      heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn
      verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Overmacht

1.   In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van
      Katvriendelijkhuis in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Katvriendelijkhuis
      kan worden toegerekend in een van de wil van Katvriendelijkhuis onafhankelijke situatie, waardoor de
      nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of 
      waardoor  de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Katvriendelijkhuis kan worden verlangd. 

2.   Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand
       (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers,
       bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen;
       computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen,
       slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3.    Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Katvriendelijkhuis 1 of meer verplichtingen naar de
       klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Katvriendelijkhuis er weer aan kan
       voldoen. 

4.   Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide
      partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5.   Katvriendelijkhuis is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het
      als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

1.   Katvriendelijkhuis is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2.   Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3.   Grote inhoudelijke wijzigingen zal Katvriendelijkhuis zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.   Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op
      te zeggen. 

 

Overgang van rechten

1.   Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen
      zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Katvriendelijkhuis. 

2.   Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
      Burgerlijk Wetboek. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.   Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan
      tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2.   Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in
     de 
buurt komt van wat Katvriendelijkhuis bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2.   De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Katvriendelijkhuis is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor
      houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet
      dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 06 januari 2020.

 

Sonja Bijsterveld

Katvriendelijkhuis

bottom of page